Orthodox Church “Sf. Varvara “

Petrosani, Str. Venus, No.9A