Roman Catholic Church “St. Varvara “

Petrosani, Str. Mihai Viteazu